Surat Kuasa Mengambil Tempat Usaha

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :
Memberikan kuasa kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Untuk pengambilan tempat usaha berukuran _______ m X_______ m, atau seluas ___ meter persegi yang terletak di wilayah _________________,____________________ Kecamatan _______________________, Kelurahan _______________________ dengan batas:
Utara : (____________________)
Selatan : (____________________)
Barat : (____________________)
Timur : (____________________)
Selanjutnya disebut “Rumah”

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

(tempat) (tanggal) (bulan) (tahun)
Yang Diberi Kuasa
Materai Rp. 6000


(…..............……………)


Yang Memberikan Kuasa(…..............……………)